သ ရုပ်ဆောင်ချစ် သုဝေနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုတရားစွဲဆို ထား တဲ့အမှု အားတရားရုံးမှလက်မခံပဲ`ပလပ်´လိုက်ပြီးတရားရုံးဆုံးဖြတ်မှုကိုမကျေနပ်၍ဝန်းရံသူများမှအော်ဟစ်မှုဖြစ်ပွား

2020-07-09 21:16:49


သ ရုပ်ဆောင်ချစ် သုဝေနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုတရားစွဲဆို ထား တဲ့အမှု အားတရားရုံးမှလက်မခံပဲ`ပလပ်´လိုက်ပြီးတရားရုံးဆုံးဖြတ်မှုကိုမကျေနပ်၍ဝန်းရံသူများမှအော်ဟစ်မှုဖြစ်ပွား

သ ရုပ်ဆောင်ချစ် သုဝေနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုတရားစွဲဆို ထား တဲ့အမှု အားတရားရုံးမှလက်မခံပဲ`ပလပ်´လိုက်ပြီးတရားရုံးဆုံးဖြတ်မှုကိုမကျေနပ်၍ဝန်းရံသူများမှအော်ဟစ်မှုဖြစ်ပွား


သ ရုပ်ဆောင်ချစ် သုဝေနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုတရားစွဲဆို ထား တဲ့အမှု အားတရားရုံးမှလက်မခံပဲ`ပလပ်´လိုက်ပြီးတရားရုံးဆုံးဖြတ်မှုကိုမကျေနပ်၍ဝန်းရံသူများမှအော်ဟစ်မှုဖြစ်ပွား


သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအား တရားရုံးမှလက်မခံပဲ ပလပ်လိုက်


သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအားတရားရုံးမှလက်မခံပဲ`ပလပ်´လိုက်ပြီးတရားရုံးဆုံးဖြတ်မှုကိုမကျေနပ်၍ဝန်းရံသူများမှအော်ဟစ်မှုဖြစ်ပွား …နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပန်းချီကားနှင့်ပတ်သက်၍ သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအား တရားရုံးမှလက်မခံပဲ`ပလပ်´လိုက်တဲ့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်မှုကို မကျေနပ်၍ ဝန်းရံသူများမှ အော်ဟစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။


Credit Cele Gabar