တံတားေအာာက္မွာ အိပ္ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကေန သန္းႀကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာသူ (လွ်ဳိဝွက္ခ်က္)

2019-08-14 02:09:16


တံတားေအာာက္မွာ အိပ္ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကေန သန္းႀကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာသူ (လွ်ဳိဝွက္ခ်က္)

ႀသစေႀတးလ်ႏုိင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းျမိဳ႕သား ဟယ္ရီ ဆန္ဒါလ္ (Harry Sanders) ဟာ အသက္ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္မွာ အိမ္ရာမဲ့ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး တံတားေအာက္ေတြမွာ အိပ္ခဲ့ရပါတယ္။