လူ ၁၉ ဦးပါ ဘိလပ္ေျမသေဘၤာနစ္ျမဳပ္ ၂ဦးေသဆံုး၊ ၉ ဦးကယ္ဆယ္ရရိွ၊

2019-07-26 17:13:50


လူ ၁၉ ဦးပါ ဘိလပ္ေျမသေဘၤာနစ္ျမဳပ္ ၂ဦးေသဆံုး၊ ၉ ဦးကယ္ဆယ္ရရိွ၊

လိပ္ကြၽန္း အနီးတြင္ ဘိလပ္ေျမသေဘၤာနစ္ျမဳပ္ ၁၉ ဦးတြင္ ၂ဦးေသဆံုး၊ ၉ ဦးကယ္ဆယ္ရရိွ၊ ၈ ဦးေဘာကြင္းျဖင့္ ပင္လယ္တြင္းက်န္ရိွေန


ယေန႔နံက္ ၄နာရီခန္က ကြင္းေပါက္ေက်းရြာ အနီးအိုင္မေက်းရြာ ကုလားေသာင္၌ ပင္လယ္တြင္း လိပ္ကြၽန္းအနီး သံတြဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ပို႔ရန္ ဘိလပ္ေျမ အိတ္ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ပါ ထာဝရအားမာန္ ဘိလပ္ေျမသေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


အားလံု း ၁၉ ဦး၌ ၉ ဦး သက္ကယ္ေဘာျဖင့္ေရာက္ရိွ၍ ၂ဦး ေသ ၈ဦး ပင္လယ္တြင္းေဘာကြင္းျဖင့္က်န္ရိွေနေသးေသာေၾကာင့္ ကမ္းေျခတေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရိွပါသည္။


ေရာက္ရိွကယ္ဆယ္ထားေသာ ၉ဦးအား ကြင္းေပါက္တပ္စခန္း၌ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေရွာက္မူေပးထားပါသည္။


ထာဝရအားမာန္ စက္ေလွ ဦးခင္ေမာင္ႀကိဳင္ စက္ေလွပိုင္ရွင္
ကယ္ဆယ္ရရိွသူ  ဦးေနစိုးေအာင္ ၄၇ ဖ်ာပံု  ဦးမင္းေဇာ္ ၄၂ ဓနျဖဴ  ဦးသန္းထိုက္ဦး ၃၄ မအူပင္  ဦးျမင့္သန္းစိုး ၅၂ က်ံဳေပ်ာ္  ဦးမ်ဳိးသူရ ၂၄ ျပည္  ဦးသက္ပိုင္စိုး ၂၃ ဇလြန္  ဦးေဇာ္ဟိန္း ၃၈ မအူပင္  ဦးသန္႔ေဇာ္လြင္ ၃၇ ပဲခူး  ဦးသန္႔ေဇာ္ဦး ၃၄ ငပုေတာ ဒဏ္ရာရ


မိသားစုမ်ားဆက္သြယ္ပါ


Credit – Htun Htun Oo


Labutta Media